امور اداری - علوم اقتصادی

کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی-اسلامی کاردانی پیوسته امور اداری

رشته حقوق

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - علوم ثبتی

رشته ی حسابداری

کارشناسی ارشد ،کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی پیوسته ،کاردانی پیوسته

رشته ی روانشناسی

 کارشناسی پیوسته روانشناسی  

رشته ی مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  مدیریت صنعتی

رشته ی کامپیوتر

  کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT                            

1234567
سخن بزرگان
بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است(حضرت محمد (ص))
مؤمن نزد خدا از بعض فرشتگان او عزیزتر است(حضرت محمد(ص))
چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت ، برای کسی که قرآن خوانده باشد .(حضرت محمد(ص))