امور اداری - علوم اقتصادی

کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی-اسلامی کاردانی پیوسته امور اداری

رشته حقوق

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - حقوق ثبتی

رشته ی حسابداری

کارشناسی ارشد ،کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی پیوسته ،کاردانی پیوسته

رشته ی روانشناسی

 کارشناسی پیوسته روانشناسی  

رشته ی مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  مدیریت صنعتی

رشته ی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT                            . کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

123456
سخن بزرگان
به سه چیز تکیه نکن. غرور دروغ عشق . آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد،با عشق می میرد. (دکتر شریعتی)
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی (امام علی)
میان موثر بودن (انجام کار درست) و کارایی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد (پیتر دراکر)

شماره حساب مؤسسه

بانک ملت

شعبه خیابان تهران - ابتدای کمربندی پایین

شماره حساب: 47279104/85