امور اداری - علوم اقتصادی

کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی-اسلامی کاردانی پیوسته امور اداری

رشته حقوق

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - حقوق ثبتی

رشته ی حسابداری

کارشناسی ارشد ،کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی پیوسته ،کاردانی پیوسته

رشته ی مدیریت

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  مدیریت صنعتی

رشته ی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

12345
سخن بزرگان
به سه چیز تکیه نکن. غرور دروغ عشق . آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد،با عشق می میرد. (دکتر شریعتی)
دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی (امام علی)
میان موثر بودن (انجام کار درست) و کارایی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد (پیتر دراکر)

شماره حساب مؤسسه

بانک ملت

شعبه خیابان تهران - ابتدای کمربندی پایین

شماره حساب: 47279104/85